Publikationer

Doff & Co publikationer

 

Doff & Co är stolta över sin analyser och rapporter. De är tänkta att påverka - de skall inte samla damm på en hylla eller utrymme på ett minne. De skall användas. Skapa diskussion och insikt. Vi har därför samlat här några exempel för alla att fritt ladda ner.
Om ni använder något från dem ber vi er bara att ange källan.

Transportsektorn

Transportsektorn är samhällsnödvändig och samtidigt står inför dramatiska förändringar. Tyvärr är bilden om vad, när och hur splittrad. Olika aktörer ser på framtiden olika. Vi har identifierat ett antal systemfel som ligger bakom den splittrade bilden. Rapporten beskriver situationen och en väg för att kunna ta sig igen omställningen och belyser de hindrande systemfelen.

Teknologi

Begreppet "Industri 4.0" har spritt sig och används i många sammanhang. Det har gjort att för många är begreppet otydligt. Vad är det egentligen och vad är det inte? Doff & Co har gjort en förklarande rapport som utgår från den ursprungliga definitionen och presenterar det omfattande arbete som därifrån gjorts med tydliggöra begrepp och arktiketur för "Industri 4.0". Skall man lyckas ta steget framåt i den fjärde industriella revolutionen är det nödvändigt att förstå vad den verkligen är och med det fokusera rätt.

Teknikupptagning och kompetensbehov drivet av det

Teknikutvecklingen kan förändra de biobaserade näringarna och därmed driva fram nya kompetensbehov – hur blir det? I denna rapport ger de biobaserade näringar i Sörmland sin egen bild av hur de i framtiden kommer utnyttja än mer ny teknik, samt i den framtida positionen, vilka kompetensbehov de har. Framtida behov belyses i jämförelse med dagens situation. Rapporten är framtagen av Doff & Co åt Region Sörmland. Den har bekostats av Europeiska Socialfonden.

Rapporten presenterar en bild av det långsiktiga regionala kompetensbehovet inom IT utifrån en workshop med regionala och lokala IT-företags chefer.

Ungas intresse för teknik & industri

En utredning om vad elever i grundskolan tycker och tänker om teknik, industri och jobb.


Kartläggningen har genomförts i årskurs 8, 5 och 2 - i fem skolor i Eskilstuna.

Denna rapport är en programförklaring, en föreslagen målbild för ett stödjande paraply Science Center Sörmland.

Vi har inventerat läget i Sörmland inom sex valda områdena. Då vi utifrån läget i var av ett av områdena har tagit fram förslag på hur man möter läget och får till en hållbar förändringskraft, kallar vi dem för ”spår”. Vi följer alltså ett spår från verkligheten som driver fram lämpliga åtgärder vilket formerar Science Center förslagets respons i det området.


Tillväxt- och näringslivsanalyser

En analys och kartläggning av var finns tillväxtföretag och hur möter det företags-främjande systemet i Stockolm upp mot behoven. Författare är Jan Lindoff, Doff & Co och A Harryson,Profengy. Beställare var Almi Företagspartner. Rapporten förklarar olika typer av tillväxtorganisk eller subventionerad - och vilka olika behov av stöd företag då behöver. Analysen omfattar även beskrivning per kommun såväl som kartläggning av snabbväxande SME-företag vad gäller om ledning är kvinna eller man, invandrare eller inte.

Doff & Co har gjort ett flertal kartläggningar och analyser på Eskilstuna näringsliv åt Eskilstuna kommun. Rapporten omfattar en detaljrik demografisk kartläggning och tar upp utbildningsnivå, utbildningsval och en segregationsanalys. Bostadsbyggande och behov för presenteras. En speciell analys görs på frågan "hur går det för Eskilstuna?" och utmaningar framåt.

Kompetenssamverkan

En av de allra viktigaste faktorerna för en positiv samhällsutveckling i Sörmland är kompetens-försörjningen. Utbildningssystemet inklusive validering är centralt för kompetens-försörjningen. Förutom den löpande utbildningen, som sker i det dagliga arbetet på de flesta arbetsplatser, är det utbildnings-systemet som har uppgiften att säkra kompetensförsörjningen.

Fordonsindustrin

Fordonsindustrin är en jätte i världen, i Europa och i Sverige. För Länsstyrelsen i Stockholm gjorde Doff & Co en kartläggning av fordonsindustrin i Östra Mellansverige. Analysen omfattar fordonsindustrins utmaningar och tar läsaren från en global nivå ner till Östra Mellansverige som tillsammans med Västra Götaland är de regioner där denna viktiga sektor är mest koncentrerad. Just hur stor och viktig fordonsindustrin är i Östra Mellansverige är inte tillräckligt känt.

Logistik

Det pågår en revolution inom lager som är det nya industri 4.0. Snart finns det fler robotar inom lager än inom fordonsindustrin. Teknikutvecklingen är så dramatisk att på kort tid ändras jobben inom lager från att mest varit sk instegsjobb till uppdelade på ett större antal olika kvalificerade specialistroller. Att idag lager är där det finns mest anställda män i Sverige visar på hur viktigt det är att kompetensförsörjningen hänger med i utvecklingen. 

En nationell kartläggning om industri- och teknikföretagens egen bild av hur de i framtiden kommer utnyttja än mer ny teknik, samt i den framtida positionen vilka kompetensbehov de har. Rapporten belyser även de strukturella problem Sverige har runt kompetens-försörjningen. Rapporten har getts ut av Mälardalen Industrial Technology Center, MITC och har bekostats av Europeiska Socialfonden. Rapporten är skriven av Jan Lindoff, Doff & Co  och Susann Karlsson, Skautveckling.

Sörmland vs Sverige:


Industri- och teknikföretagens egen bild av sin framtid och sina kompetensbehov. Här nu i en jämförelse för små och medelstora företag i Sörmland med den tidigare gjorda nationella kartläggningen för alla storlekar av företag, ”Smart Industri – Framtida Kompetensbehov”, som också finns nedladdnngsbar här intill.

Denna rapport bygger på resultat från projektet ”Vägar Till industrin” vars syfte varit:


  • Att höja ungas intresse för studier mot och arbete inom industrin och industrinära tjänstesektorer
  • Att uppdatera bilden av modern industri som ständigt utvecklas genom automatisering och digitalisering
  • Öka samsyn och förståelse mellan skola och industri för behoven av samverkan.

Regionförbundet Sörmland bad Doff & Co om hjälp att ta fram en kartläggning av Sörmlands näringsliv och dess förutsättningar. Förutom profilering av förekommande branscher innehåller kartläggningen också demografisk information och analys av näringslivsutvecklingen.

De 4 kommunerna Eskilstuna, Västerås, Strängnäs och Enköping samarbetar under varumärket 4M. Doff & Co har åt dessa 4 kommuner gjort en jämförande analys av näringsliv och förutsättningar. Analysen täcker jämförelser i de förekommande branscherna men också demografi samt flyttnings- och pendelresandemönster.

Programförklaringen beskriver ett förslag för den regionala kompetensplattformen och kompetenssamverkan för Region Sörmland. Det är ett resultat av det Europeiska

Socialfonden, ESF, finansierade projektet Kompetenssamverkan Teknik vilket Region Sörmland har varit projektägare för.


ANDRA RAPPORTER FRÅN DOFF&CO:

Digital Industry Strategic Cluster - analysis and positioning in the global value chain - MITC cluster, Jan Lindoff, Doff & Co 2018

Digitaliseringsevolution, Jan Lindoff, Doff & Co 2016

En snabbtitt på Science Parks, Jan Lindoff, Doff & Co

Hur fås bättre utväxling - innovativa nystartade företag och investeringskapital för lyfta dem, Jan Lindoff, Doff & Co 2014

Jakten på fokusområden för näringslivssatsningar i Eskilstuna, Jan Lindoff, Doff & Co 2014

 

Jan Lindoff har för Logica gett ut:

Logica Supply Chain Acceleration whitepaper, editor Jan Lindoff 2013

Whitepaper: Logica Business Process Management, editor Jan Lindoff 2012

Mobile technology: Flexible reusable MNC's, Rudolf van der Berg & Jan Lindoff, 2010